شرکت سونای نمکی آذرتک

شرکت سونای نمکی آذرتک طراح و مجری اتاقهای نمکی داره تاییدیه از اتحاد اروپا و وزارت کانادا به شماره ثبت 40053

اهداف کلی ایجادسونای نمکی وضرورت آن

1)پیش گیری ازبیماری های تنفسی وروحی روانی نظربه آلودگی هوای کلانشهرها ومشغله ودغدغه زندگی پراسترس،ایجادسونای نمکی کمک شایانی برای پیشگیری ازانواع بیماری های تنفسی وکاهش استرس روزمره زندگی است.توضیحات علمی مربوط به این مطلب درصفحات1و2 مندرج گردیده است. 2)طبی_درمانی نظربه یافته هاومقالات علمی،امروزه اکثردانشمندان به این نتیجه رسیده اندکه داروهای شیمیایی تجویزی عوارضی دارندکه جایگزین کردن درمان های طبیعی بدون دارو مثمرثمرتر ازدرمان بادارواست. یکی ازبهترین نوع درمان های بدون دارونمک درمانی است.توضیحات علمی مربوط به این مطلب درصفحات3و5و6 مندرج گردیده است. 3)توجیه اقتصادی سونای نمکی به محوطه ای اطلاق می شودکه ازسنگ نمک ونمک های طبی که خاصیت درمانی دارند،ایجادمی گردد وشامل هیچ گونه فرسایش وفرسودگی نمی باشد.عمرثابت سنگ نمک بیشترازمصالح به کاررفته درساختمان سازی می باشد.دراتاق های تعبیه شده میزان رطوبت وگرمایش وسرمایش باسنسورهاکنترل می شود ونیازی به صرف هزینه برای نگهداری ندارد،لذاعمری بی نهایت پیداکرده وازنظراقتصادی بازدهی نزدیک به 100%پیدامی کند.سرمایه گذاران سونای نمکی دراصل به منبع درآمدی دست می یابندکه فقط هزینه ایجادآن راپرداخت نموده اندودرصورت تکمیل پروژه،سودکلانی عایدشان می شود.توضیحات مربوط به این مطلب درصفحه 4 مندرج گردیده است.

پروژهای طراحی شده