صفحه اصلی ورود تماس باما
ورود به سیستم نام کاربری

کلمه عبور


12_ndperiscopemadh_1174729g


اهداف کلی ایجادسونای نمکی وضرورت آن 1)پیش گیری ازبیماری های تنفسی وروحی روانی نظربه آلودگی هوای کلانشهرها ومشغله ودغدغه زندگی پراسترس،ایجادسونای نمکی کمک شایانی برای پیشگیری ازانواع بیماری های تنفسی وکاهش استرس روزمره زندگی است.توضیحات علمی مربوط به این مطلب درصفحات1و2 مندرج گردیده است. 2)طبی_درمانی نظربه یافته هاومقالات علمی،امروزه اکثردانشمندان به این نتیجه رسیده اندکه داروهای شیمیایی تجویزی عوارضی دارندکه جایگزین کردن درمان های طبیعی بدون دارو مثمرثمرتر ازدرمان بادارواست. یکی ازبهترین نوع درمان های بدون دارونمک درمانی است.توضیحات علمی مربوط به این مطلب درصفحات3و5و6 مندرج گردیده است. 3)توجیه اقتصادی سونای نمکی به محوطه ای اطلاق می شودکه ازسنگ نمک ونمک های طبی که خاصیت درمانی دارند،ایجادمی گردد وشامل هیچ گونه فرسایش وفرسودگی نمی باشد.عمرثابت سنگ نمک بیشترازمصالح به کاررفته درساختمان سازی می باشد.دراتاق های تعبیه شده میزان رطوبت وگرمایش وسرمایش باسنسورهاکنترل می شود ونیازی به صرف هزینه برای نگهداری ندارد،لذاعمری بی نهایت پیداکرده وازنظراقتصادی بازدهی نزدیک به 100%پیدامی کند.سرمایه گذاران سونای نمکی دراصل به منبع درآمدی دست می یابندکه فقط هزینه ایجادآن راپرداخت نموده اندودرصورت تکمیل پروژه،سودکلانی عایدشان می شود.توضیحات مربوط به این مطلب درصفحه 4 مندرج گردیده است. 4)ارتقای صنعت توریسم) هم اکنون صنعت توریسم درجهان یکی ازمنابع مهم درآمدزایی می باشد.کشورهای درحال توسعه تلاش براین دارندتاباایجادطرح های گردشگری سلامت،علاوه برجلوگیری ازخروج افرادازکشورنسبت به جذب توریست،موفق عمل نمایند.توضیحات مربوط به این مطلب درصفحات8و9مندرج می گردد. 5)اشتغال زایی ایجاداتاق های نمکی ازمرحله طراحی تااجرا وپس ازبهره برداری باعث ایجاداشتغال برای جوانان فعال جویای کارمی باشد.درنتیجه علاوه بربازدهی اقتصادی برای خودفردسرمایه گذار،درحالت کلی به اقتصادکشورنیزکمک خواهدنمود.

Category: business & finance

Download Link


fmtmitqo


1

Category: business & finance

Download Link


لیست مطالب
نمک‌ درمانی
طرح توجیه فنی سونای نمکی
مطالب درباره نمک درمانی
درباره شرکت سونای نمکی
اطلاعیه
نمونه کاری
درباره ما